خانه مد و لباس کیمیای سحر (حجاب اسلامی) با مدیریت سحر تلقانی طراح مد و لباس
منتخب بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
برگزیده طراحی چادر در دومین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر
       

2

طراح سحر تلقانی (مزون حجاب اسلامی- نیک پوش)

3

طراح سحر تلقانی (مزون حجاب اسلامی- نیک پوش)

4

طراح سحر تلقانی (مزون حجاب اسلامی- نیک پوش)

5

طراح سحر تلقانی (مزون حجاب اسلامی- نیک پوش)

6

طراح سحر تلقانی (مزون حجاب اسلامی- نیک پوش)

7

طراح سحر تلقانی (مزون حجاب اسلامی- نیک پوش)

8

طراح سحر تلقانی (مزون حجاب اسلامی- نیک پوش)

9

طراح سحر تلقانی (مزون حجاب اسلامی- نیک پوش)

10

طراح سحر تلقانی (مزون حجاب اسلامی- نیک پوش)

11

طراح سحر تلقانی (مزون حجاب اسلامی- نیک پوش)

12

طراح سحر تلقانی (مزون حجاب اسلامی- نیک پوش)

13

طراح سحر تلقانی (مزون حجاب اسلامی- نیک پوش)

14

طراح سحر تلقانی (مزون حجاب اسلامی- نیک پوش)

15

سحر تلقانی طراح مد لباس (مزون نیک پوش - حجاب اسلامی)

16

سحر تلقانی طراح مد لباس - مزون نیک پوش - حجاب اسلامی

17

سحر تلقانی طراح مد لباس - مزون نیک پوش - حجاب اسلامی

18

سحر تلقانی طراح مد لباس - مزون نیک پوش - حجاب اسلامی

M-1

سحر تلقانی- طراح مد ولباس

M-2

سحر تلقانی- طراح مد ولباس

M-3

سحر تلقانی- طراح مد ولباس

M-4

سحر تلقانی- طراح مد ولباس

M-5

سحر تلقانی- طراح مد و لباس

M-6

سحر تلقانی- طراح مد و لباس

M-7

سحر تلقانی- طراح مد و لباس

M-8

سحر تلقانی- طراح مد و لباس

M-11

سحر تلقانی- طراح مد و لباس

M-12

سحر تلقانی- طراح مد و لباس

M-13

سحر تلقانی- طراح مد و لباس

M-14

سحر تلقانی- طراح مد و لباس

لوح تقدیر بنیاد مد و لباس به خانم سحر تلقانی طراح برتر چادر و مد و لباس